InneklimaInneklima

Inneklima handlar for det meste om korleis brukarane opplever miljøet rundt
kvardagen - nemleg det inneklimaet ein til ei kvar tid oppheld seg i.
Godt inneklima er svært viktig for å unngå eller forverre allergiske sjukdomar, utvikling
av astma, allergi eller anna overomfintlegheit.

Me kan hjelpa deg med løysingar som betrar inneklimaet!